Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσεως του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου (www.dmktools.gr) έχουν συνταχθεί με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό Νομοθετικές Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ δύναται να τροποποιήσει τις τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τους όρους χρήσης και των προϋποθέσεων των συναλλαγών οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών που αποστέλλεται στην ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ μέσω Internet, δηλώνει ότι ο Πελάτης προηγουμένως έχει λάβει γνώση των Όρων Χρήσης και τους έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα.
Η ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας,. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει, μεταβάλλει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει την εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο

Η ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.dmktools.gr οποιαδήποτε στιγμή χωρίς άλλη προειδοποίηση. Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη ή χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η ΒΙΔΕΥΒΟΙΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Δηλώσεις πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dmktools.gr είναι ακριβείς. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του www.dmktools.gr από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.